VP 18 Kjøl Sol RF EK

VP 18 Kjøl Sol RF EK kombinerer ventilasjon med høyeffektiv aktiv varmegjenvinning, produksjon av varmtvann, komfort varme og komfort kjøl. I tillegg kan anleggets el- kassett drive boligens oppvarming via et lavtemperert vannbårent system, som gulvvarme eller radiatorer.

VP 18 Kjøl Sol RF EK er spesielt utviklet til det norske markedet og er derfor utstyrt med en rustfast beholder for å kunne håndtere den norske vannkvaliteten. VP 18 Kjøl Sol RF EK kan kun kjøpes gjennom Nilan Norge eller våre forhandlere.

Anlegget trekker ut den varme og fuktige luften ut fra boligen og fjerner dermed støvpartikler, fukt og lukt. Deretter brukes energien fra avtrekkssluften til oppvarming av varmtvann og tilluften i boligen.

Anlegget har en innebygd 9 kW el-kassett som kan tilsluttes et lavtemperert vannbårent system, som gulvvarme eller radiatorer. Kjølefunksjonen i anlegget kan lage en aktiv nedkjøling av tilluften med cirka 8 grader i forhold til utetemperaturen.

Et VP 18 Kjøl Sol RF EK anlegg gir et sunt og behagelig inneklima og opptar ikke mer plass enn et alminnelig høyskap. 

VP 18 kjøl sol RFB EK er et VP 18 aggregat med et innebygget 9 kW Elbatteri som tilsluttes et vannbårent sentralsysten og varmer opp boligen.

En av de store fordelene med VP 18 kjøl sol RFB EK er at det ikke behøves å grave ned jordslanger eller installere en uteluft varmepumpe som ved tradisjonelle oppvarmingsløsninger med en varmepumpe.

Med VP 18 kjøl sol RFB EK er alle løsninger samlet i en enhet.

Ventilasjon, varmt bruksvann og sentralvarme er samlet i en enhet som ikke er større enn et alminnelig høyskap.

Varmeeffekt 9 kW
Tilførselsspenning 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400 V) 16A
Standby el-forbruk 2W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l
Styring CTS 602
Dimensjoner (BxDxH) 600 x 600 x 2200 mm
Vekt 140 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Viftetype EC, omdreiningskonstante
Filterklasse Standard SO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lekkasje < 1,4 %
Intern lekkasje < 1,1 %
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 2200 W / 9,5 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3W
Kompressortype Stempelkompressor
Kjølemiddel R134a, 1000 g

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1     Ved ± 250 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
* 2     Ved ± 100 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
 

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

Gateway med appløsning

Ved kjøp av en Nilan gateway kan brukeren få adgang til aggregatet via en Nilan Bruker APP. Via APP-en får brukeren adgang til å se og overvåke aktuell drift, også utenfor boligen. 

APP-en gir mulighet for å tilpasse grunninnstillingene, som f.eks. ønsket romtemperatur, ønsket ventilasjonstrinn, fuktstyring o.a.

Forbruksprofil vannvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vannoppvarming gjennomsnittlig klima 118 %
Årlig EL-forbruk - gjennomsnittlig klima 852 kWh/annum
Temperaturinnstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektnivå LWA 57 dB(A)
Vannvarmeren kan fungere utenfor spissbelastningsperioder (Smart-grid) Nei
Forholdsregler ved montering, installasjon og vedlikehold Se monteringsveiledning
Energieffektivitet ved vannoppvarming kaldt klima 118 %
Energieffektivitet ved vannoppvarming varmt klima 118 %
Årlig EL-forbruk - kaldt klima 852 kWh/annum
Årlig EL-forbruk - varmt klima 852 kWh/annum

Model EK 9 kW
Kondensasjonskjele Nei
Lavtemperaturskjele Nei
B1-kjele Nei
Kraftvarmeanlegg til romoppvarming Nei
Anlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt Prated 8,914 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 40 %
     
Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse P4 8,914 kW   Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse ŋ4 40 %
          Annet
          Varmetap ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

 

Lyddata

Lyddata er for luftmengde [qv] = 210 m3/h og eksternt trykktap [Pt, ext] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtryksnivået LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og volumestrøm qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en avtrekkslufttemperatur = 21°C

Tappevann

Tappevolum i liter Vmax [L] fra VP18 beholder, som funksjon av tappevannstemperatur [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av volumestrøm qv [m3/h] og utelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, avtrekksluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til romoppvarmingen som friskluften tilføres gjennom VP18 til tilluften.

Ventilasjonstapet er den varmeeffekt, som blir borte uten varmegjenvinning ved den gitte volumestrøm.

Tilslutninger
1. Uteluft
2. Tilluft
3. Avtrekk
4. Avkastluft
 

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene VP 18 kjøl sol RFB EK aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivå Styringen er delt oppi 3 nivå: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på de enkelte nivåene.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med tre fabrikksinnstilte ukeprogrammer
• Program 1: til en arbeidende familie
• Program 2: til en hjemmeværende familie
• Program 3: til næring
Det er selvsagt muligheter for å programmere ukeprogramet etter egne ønsker og behov.
 +
Brukervalg 1 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlogg med de siste 16 alarmer.  +
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikksinnstilt til 90 dager). Kan innstilles på 30/90/180/360 dager.  +

Bypass

Ved bypass ledes uteluften forbi varmeveksleren. Dette utsetter oppvarmingen av huset i de perioder av året hvor det ikke er nødvendig med varmegjenvinning (frikjøling).  +
Luftkvalitet Gir mulighet til å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høyt/lavt CO2-nivå.  -
Luftskifte Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer og luftfuktighet.  +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avrimning av veksler.  +
Frostsikring I tilfelle av sviktende varmesystem slås aggregatet av for at unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge styrende temperaturføler for aggregatet.
• T15 ROM (temperaturføler i betjeningspanelet)
• T10 EXT (temperaturføler i representativt rom)
• T3 AVTREKK (temperaturføler i avtrekkskanalen)
 +
Romkontrol Gir mulighet til å innstille regulatoren for styring av romtemperaturen.  +
Luftmengde Det er mulig å justere de fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekksluft stilles inn individuelt.
• Trinn 1 < 25%
• Trinn 2 < 45%
• Trinn 3 < 70%
• Trinn 4 < 100%
 +
Brannalarm Mulighet for tilslutning av brannalarm, røykdetektorer og andre brannalarmelementer.

Ved brannalarm lukkes røykspjeldet og aggregatet stopper.

 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  +
Konstant trykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  -
Kjøling

Via bypass eller varmepumpe.

Varmepumpen har reversibel krets, det vil si at aggregatet kan kjøle ned istedenfor å varme opp tilluften. Man kan også velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller det høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.

Via ukeprogram er det også muligheter for å sette opp nattkjøling.

 +
Innblåsningsstyring Det er mulig å stille inn regulatoren for styringen av innblåsningstemperaturen/tilluft. (kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp med ettervarmebatteri).  +
Forsinket oppstart Gir mulighet til forsinket oppstart av vifter dersom lukkespjeld er montert.  +
Opsjonsprint Gir mulighet for ekstra tilslutning av for eksempel:
• Brukervalg 2, overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilslutning av EM-box)
• Opptil 500W direkte styring av rele’
• Kan gi signal til ekstern oppvarmning ved avrimningsfunksjon
• Slå av/på sentralt varmesystem
 -
Nullstilling Gjør det mulig å gå tilbake til de opprinnelige fabrikksinnstillingene.  +
Manuell test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy