Comfort 1200

Comfort 1200 er et passivt varmegjenvinningsaggregat utviklet til næringsbygg med et luftskiftebehov på opptil 1.400 m3 i timen.

Aggregatet fjerne den varme og fuktige luften fra bygningen og tilfører igjen temperert luft. Energien i utsugingsluften gjenvinnes og overføres til innblåsingsluften via en motsstrømsveksler. Comfort 1200 består av to energibesparende EC vifter, en motstrømsveksler samt to posefiltre til sikring mot støvpartikler. Aggregatet kan leveres medet ettervarmebatteri, slik at du kan få en behaglig innblåsingstemperatur selv i de kaldeste vintermånedene.

Aggregatet er konstruert så kompakt som mulig, som igjen gjør det enkelt å vedlikeholde og plassere i trange plasser. Betjening av aggregatet skjer via vårt CTS 602i styring

Comfort 1200 er et ventilasjonsaggregat beregnet for sentral boligventilasjon, ventilasjon av skoler, kontorer og næringslokaler med et ventilasjonsbehov på opptil 1.400 m3/h.

Hver eneste komponent er nøye valgt ut og blir testet grundig gjennom hele produksjonsprosessen (på samme måte som selve aggregatet) før de forlater fabrikken.
Kvalitetskontrollen avspeiler våre høye standarder som tilfredstiller markedets krav og mer til!

Dimensjoner (BxDxH) 1.815 x 825 x 970 mm
Vekt 230 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplade
Varmevekslertype Motstrømsveksler i sjøvannsbestandig aluminium
Filterklasse Standard posefilter ISO ePM10 >60% (M5) fraluft og ISO ePM1 50% (F7) uteluft
Kanaltilslutninger Ø 315 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lekkasje < 1.45 % (*1) / < 2.14 % (*2)
Intern lekkasje < 2.90 % (*3)
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 500 W
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 4 W
minluftmaengde 400 m3/h
maxluftmaengde 1.400 m3/h
Motortype EC-motor
Motorklasse IE3 (Premium efficiency)
Spndingsindgang 1 x 230 V
Overstrmsbeskyttelse Innebygd
styresignal 0 - 10 V DC
Medietemperatur -20 / +40 °C
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C

*1    Ekstern lækage undertryk
        Ved ± 250 Pa og 1200 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*2    Ekstern lækage overtryk
        Ved ± 100 Pa og 1200 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*3    Ved ± 100 Pa og 1200 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.

 

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et vann-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen heves til ønsket nivå. Batteriet kan bygges inn i aggregatet og leveres med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (opsjonsprint nødvendig).

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Topplokk

 

Dersom aggregatet skal innstalleres ute så er det mulig å bestille et topplokk, som beskytter aggregatet mot regn og snø.

 

Trykktransmitter

Til trykkstyring av aggregatet kan det monteres trykktransmittere i avtrekks-og/eller tilluftskanalen.

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SFP-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med ISO ePM10 >60% (M5) fraluft og ISO ePM1 50% (F7) uteluft filtre og uten ettervarmebatteri.

SFP-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler i henhold til EN308.

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tavtrekk-tuteluft)

 

Lyddata

Lyddata er for qV = 1.200 m3/h og Pt, ext = 250 Pa i henhold til EN 9614-2 og EN3743-1 for overflate og EN5136 for kanaler.

Lydeffektnivå LWA minker med minkende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivå LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

CTS602i panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene Comfort 1200 aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602i leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Tilslutninger

1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: El tilslutning

Automatikk

T2/T7: Tilluftsføler
T3: Avtrekksføler
T4: Avkast- og avrimingsføler
T8: Uteluftføler
T9: Varmeflate (frostsikring)
T10: Romføler

Funksjonsoversikt CTS 602i styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Det er muligheter for å programmere ukeprogramet etter egne ønsker og behov.  +
Brukervalg 1 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Med installert opsjonsprint:
• Overstyrer Brukervalg 1
• Opp til 500W direkte, evt. styring av kontaktor
• Med utgangsrelé
• Skru det sentrale varmesystemet av/på
 
Alarmer Alarmlogg med de siste 16 alarmer.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 loggføringer:
• Kan settes mellom 1 og 120 minutter
• Dersom “OFF” velges logges kun hendelser og alarmer
 
Trykkstyrt filtervakt Installert med trykkstyrt filtervakt.  +

Modulerende bypass

Ved bypass ledes uteluften forbi varmeveksleren. Dette utsetter oppvarmingen av huset i de perioder av året hvor det ikke er nødvendig med varmegjenvinning (frikjøling).  +
Luftkvalitet Gir mulighet til å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  -
CO2 styring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høyt/lavt CO2-nivå.  -
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avrimning av veksler.  +
Frostsikring I tilfelle av sviktende varmesystem slås aggregatet av for at unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge styrende temperaturføler for aggregatet.
• T15 ROM (temperaturføler i betjeningspanelet)
• T10 EXT (temperaturføler i representativt rom)
• T3 AVTREKK (temperaturføler i avtrekkskanalen)
 +
Romkontrol Gir mulighet til å innstille regulatoren for styring av romtemperaturen.  +
Luftmengde Det er mulig å justere de fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekksluft stilles inn individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  +
Konstant trykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  -
Kjøling Via bypass.
Det kan velges om aggregatet skal kjøre et høyere eller det høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeprogram er det mulig å sette opp nattsenkning også.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 +
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av ekstern vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-batteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 -
Forsinket oppstart Gir mulighet til forsinket oppstart av vifter dersom lukkespjeld er montert.  +
Nullstilling Gjør det mulig å gå tilbake til de opprinnelige fabrikksinnstillingene.  +
Manuell test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy