Combi 302 Polar

Combi 302 Polar er for deg som ønsker ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning, komfort varme og komfort kjøl.

Combi 302 kombinerer to varmegjenvinningsteknologier der anlegget først gjenvinner ca 85-95% av varmen via den høyeffektive motstrømsveksleren. Restenergien gjenvinnes via anleggets varmepumpe, som både er i stand til å varme opp og kjøle tiluften som blåses inn i boligen.

Anlegget trekker den varme fuktige luften ut fra blant annet kjøkken, bad, vaskerom og fjerner dermed støvpratikler, fukt og lukt fra boligen. Combi 302 Polar kan skifte 350 m3 luft per time.

Med et Combi anlegg får du dermed et sunt og behagelig inneklima.

Anlegget er beregnet for montering på loftet.

Combi 302 Polar er et ventilasjonsaggregat som kombinerer to varmegjenvinningsteknologier.

Den passive varmegjenvinningen foregår via en motstrømsveksler som utnytter mellom 85 og 95% av energien i avtrekksluften. Den aktive varmegjenvinningen foregår via en varmepumpe som utnytter restenergien. Varmepumpen har en COP> 4, som betyr at det ikke er behov for å montere et ettervarmebatteri med tilhørende blandekrets. Combi 302 Polar er i stand til å øke temperaturen i tilluften til over 30 C.

Varmepumpen gir også muligheter for å kjøle ned uteluften om sommeren med opptil 10C. Det fungerer ikke som er airconditionanlegg, på grunn av det lave luftskiftet, men ved avkjøling av tilluften senkes luftfuktigheten i tilluften. Dette bidrar til et mer behagelig og komfortabelt inneklima i boligen, selv ved høye innetemperaturer.

Combi 302 Polar leveres med innebygget forvarmer til frostsikring av motstrømsveksleren. Det sikrer en kontinuerlig drift ved lave utetemperaturer.

Dimensjoner (BxDxH) 1300 x 580 x 700 mm
Vekt 83 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Varmetap kabinett 32 W /-32 W (*1)
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype EC, omdreiningskonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lekkasje < 1,1 % (*2)
Intern lekkasje < 1,8 % (*3)
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 1,2 kW / 5,2 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3,2W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Kompressortype Stempelkompressor
Kjølemiddel R134a

*1    32 W: Utetemperatur – 12 °C. Oppstillingsted – 12 C.
       Avtrekkstemperatur 20 °C (rom).
       -32 W: Utetemperatur -12 °C. Oppstillingssted 20 C
       Avtrekkstemperatur 20 °C (rom)
*2    Ved ± 250 Pa og 300 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*3    Ved ± 100 Pa og 300 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet.

Installasjonskit

Innstallasjonskittet består av vibrasjonsdempere og vannlås til kondensavløpet. Begge disse kan også bestilles seperat.

Gateway med appløsning

Ved kjøp av en Nilan gateway kan brukeren få adgang til aggregatet via en Nilan Bruker APP. Via APP-en får brukeren adgang til å se og overvåke aktuell drift, også utenfor boligen. 

APP-en gir mulighet for å tilpasse grunninnstillingene, som f.eks. ønsket romtemperatur, ønsket ventilasjonstrinn, fuktstyring o.a.

Kapasitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med ISO Coarse >90% (G4) filtre og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motsrømsveksler i henhold til EN308 og PHI.

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tavtrekk-tuteluft)

Lyddata

Lyddata er for qV = 210 m3/h og Pt, ext = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 og EN3743-1 for overflate og EN5136 for kanaler.

Lydeffektnivå LWA minker med minkende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivå LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

 

COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP [-] i tilluften som funksjon av utetemperatur t21 [°C] og luftmengde qv [m3/h] iht. EN 14511 ved en avtrekkstemperatur t11 = 21°C.

NB!
COP iht EN14511 er utregnet for varmepumper og motstrømsvekseler samlet.

Varmegjenvinning (W)

Varmegjenvinning Q [W] som funksjon av Qv [m3/h] og utendørstemperaturen t21 [°C]. I overenstemmelse med EN 14511, t = 21°C (avtrekk).

Den heltrukne linjen viser den samlede varmegjenvinningen, mens den stiplete linjen viser den anvendte varmen i tilluften (varmeeffekt).

Forskjellen mellom den heltrukne linjen og den stiplete tilsvarer ventilasjonstap som dekkes av varmepumpen og motstrømsveksleren.

Tilluftstemperatur (varme)

Tilluftstemperatur [°C] som funksjon av uteluftstemperatur [°C] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Avtrekk = 21 [°C], 45 RH [%]

 

Tilluftstemperatur (kjøl)

Tilluftstemperatur [°C] som funksjon av uteluftstemperatur [°C] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Avtrekk = 24°C

 

 

 

Tilslutninger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: El tilslutning

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene Combi 302 Polar aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Tilslutninger

1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp
6: El tilslutning
7: Varmeflate (frostsikring)

Automatikk
T2/T7: Tilluftsføler
T1: Uteluftsføler
T4: Avkast- og avrimingsføler
T10: Romføler/Avtrekkføler
RH: Fugtføler

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

 Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivå Styringen er delt oppi 3 nivå: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på de enkelte nivåene.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med tre fabrikksinnstilte ukeprogrammer
• Program 1: til en arbeidende familie
• Program 2: til en hjemmeværende familie
• Program 3: til næring
Det er selvsagt muligheter for å programmere ukeprogramet etter egne ønsker og behov.
 +
Brukervalg 1 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlogg med de siste 16 alarmer.  +
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikksinnstilt til 90 dager). Kan innstilles på 30/90/180/360 dager.  +

Bypass

Ved bypass ledes uteluften forbi varmeveksleren. Dette utsetter oppvarmingen av huset i de perioder av året hvor det ikke er nødvendig med varmegjenvinning (frikjøling).  +
Luftkvalitet Gir mulighet til å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
CO2 styring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høyt/lavt CO2-nivå.  -
Luftskifte Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer og luftfuktighet.  +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avrimning av veksler.  +
Frostsikring I tilfelle av sviktende varmesystem slås aggregatet av for at unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge styrende temperaturføler for aggregatet.
• T10 AVTREKK (temperaturføler i avtrekkskanalen)
 +
Romkontrol Gir mulighet til å innstille regulatoren for styring av romtemperaturen.  +
Luftmengde Det er mulig å justere de fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekksluft stilles inn individuelt.
• Trinn 1 < 25%
• Trinn 2 < 45%
• Trinn 3 < 70%
• Trinn 4 < 100%
 +
Brannalarm Mulighet for tilslutning av brannalarm, røykdetektorer og andre brannalarmelementer.

Ved brannalarm lukkes røykspjeldet og aggregatet stopper.

 

 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  +
Konstant trykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  -
Kjøling Via bypass.

Det kan velges om aggregatet skal kjøre et høyere eller det høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.

Via ukeprogram er det mulig å sette opp nattsenkning også.

 

 +
Innblåsningsstyring Det er mulig å stille inn regulatoren for styringen av innblåsningstemperaturen/tilluft.  +
Forsinket oppstart Gir mulighet til forsinket oppstart av vifter dersom lukkespjeld er montert.  +
Opsjonsprint Gir mulighet for ekstra tilslutning av for eksempel:
• Brukervalg 2, overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilslutning av EM-box)
• Opptil 500W direkte styring av rele’
• Kan gi signal til ekstern oppvarmning ved avrimningsfunksjon
• Slå av/på sentralt varmesystem
 -
Nullstilling Gjør det mulig å gå tilbake til de opprinnelige fabrikksinnstillingene.  +
Manuell test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy